Complaints

In case you have complaint or need advice

Human Rights Defender

Reading materials

Test for parents

«Կասպաերսկի Լաբորատորիա»-ն առաջարկում է ծնողներին անցնել թեստ, ինչից հետո դուք կկարողանաք հասկանալ, թե արդյոք ամեն ինչ եք արել համացանցում ձեր երեխայի անվտանգությունն ապահովելու համար։

«Կասպերսկի Լաբորատորիա»-ն առաջարկում է ծնողներին անցնել թեստ, ինչից հետո դուք կկարողանաք հասկանալ, թե արդյո՞ք ամեն ինչ եք արել համացանցում ձեր երեխայի անվտանգությունն ապահովելու համար։

Child Cyber Protection Products

Kaspersky Safe Kids
Kaspersky Internet Security

Our Partners

Unicef_logo.png
logo_ENOC.png
Kaspersky-logo-1.png