At the Human Rights Defender’s assistance, two families were provided with tablets for distance learning

At the Human Rights Defender’s assistance, two families were provided with tablets for distance learning

Residents of several regions applied to the Human Rights Defender to receive support in guaranteeing the right of children to distance learning. They informed that due to poor social conditions, they are unable to provide children with a computer, which results in the denial of the children’s right to receive education. As a result of

Read more
How to tell children about coronavirus? The Human Rights Defender presents the Armenian version of the international guide

How to tell children about coronavirus? The Human Rights Defender presents the Armenian version of the international guide

The Human Rights Defender presents the Armenian version of the international guide telling about the coronavirus for children, in collaboration with psychologist Ms. Seda Musayelyan and teacher Ms. Varvara Melkonyan. Coronavirus, as the hero of the guide, tells the children about itself, how to protect themselves from the virus, etc. It gives children and parents

Read more
Using family tragedy and private life to collect likes and views is impermissible: The Human Rights Defender’s statement about the photos published on the internet

Using family tragedy and private life to collect likes and views is impermissible: The Human Rights Defender’s statement about the photos published on the internet

After the tragic death of a father and children, personal information and even photos from the scene are spread on the Internet. Moreover, in some cases it is done in a way that person’s private life and family tragedy become subject of manipulation. The ongoing “discussions” look for those who are guilty, in some cases

Read more
Երեխայի լավագույն շահն առաջնահերթ է ցանկացած իրավիճակում

Երեխայի լավագույն շահն առաջնահերթ է ցանկացած իրավիճակում

Մարդու իրավունքների պաշտպանն ուսումնասիրել է հանրային այն քննարկումները, որոնք հաջորդել են երեխաների սեռական դաստիարակությանն առնչվող գրքի քննարկմանը նվիրված միջոցառմանը: Երեխայի լավագույն շահից է բխում դաստիարակվելն ու մեծանալը ընտանիքում՝ ծնողների հոգածության ու ուշադրության ներքո: Հայաստանի Սահմանադրությունը նախատեսել է, որ ծնողներն իրավունք ունեն և պարտավոր են հոգ տանել իրենց երեխաների դաստիարակության, կրթության, առողջության, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացման

Read more
Disability should not be an obstacle to individual development and progress: International Day of Disabled Persons in the National Autism Center

Disability should not be an obstacle to individual development and progress: International Day of Disabled Persons in the National Autism Center

The UN General Assembly declared December 3rd as the International Day of Persons with Disabilities. A disability should not be an obstacle to the individual’s development and progress. The protection of rights of persons with disabilities, ensuring an accessible environment, and respect for persons with disabilities should become a priority for all of us.   The Human

Read more

Violations were recorded in Gavar Special School No. 1: The Human Rights Defender has summarized the results of the monitoring

The Human Rights Defender has summarized the results of the unannounced visit to the “Gavar Special School No. 1” state non-profit organization. During the visit, the conditions of child care, the state of protection of children’s rights and freedoms, as well as the issues with regar to children’s right to education were examined. Private interviews

Read more
The number of complaints on domestic violence cases addressed to the Human Rights Defender has doubled

The number of complaints on domestic violence cases addressed to the Human Rights Defender has doubled

In 2019 the Human Rights Defender received 100 complaints with regard to domestic violence, which is almost two times more than the number of complaints (50) from the last year. During 2018, as well as 2019, the majority of the complaints addressed to the Human Rights Defender were on the violence committed by a husband

Read more
The Human Rights Defender visited to the Gavar orphanage and got acquainted with its conditions on the spot

The Human Rights Defender visited to the Gavar orphanage and got acquainted with its conditions on the spot

Today, within the working visit of the Human Rights Defender Arman Tatoyan to Gegharkunik region, he also visited “Gavar orphanage” SNCO to get acquainted with the meat supply issue. The staff of the orphanage clarified to the Defender that the children had not consumed the meat. According to the orphanage’s deputy director, the issue was

Read more
We should teach children independent living skills, believe in their potential and keep their dignity high: Arman Tatoyan

We should teach children independent living skills, believe in their potential and keep their dignity high: Arman Tatoyan

Months ago, the Human Rights Defender Arman Tatoyan made an unannounced visit to School N14 for Children with Visual Impairments. One of the pupils, Victoria, had trusted the Defender her little secret, which has already become a reality. Details are available in the video:

Read more
The Defender Visited “Prkutyun” Center for Disabled Children and Youth

The Defender Visited “Prkutyun” Center for Disabled Children and Youth

Today, the Human Rights Defender Arman Tatoyan visited “Prkutyun” Center for Disabled Children and Youth NGO. The Defender highlighted the importance of teaching independent living skills to persons with disabilities and believing in their potential. Within the course of the visit, attention was paid to issues with regard to medical assistance, care of the center’s beneficiaries, maintaining

Read more
We should treat families with special care and with high State commitment

We should treat families with special care and with high State commitment

Dear Compatriots, I cordially congratulate all of us on the occasion of International Family Day. Family is the basis for the population preservation and reproduction. In Armenia, family is always under protection and care of the State. Families based on love and respect are the basis of forming high moral values and constitute the axis

Read more
The Human Rights Defender urges to refrain from involving children in protests which are not in their interest

The Human Rights Defender urges to refrain from involving children in protests which are not in their interest

During the May 14 protests in the courtyard of Yerevan First Instance Court, the protests separated into two groups were accompanied by mutual insult, calls containing intolerance and hate speech. Children also took part in the protests. Their posters also included writings with elements of insults, intolerance and hate speech. In the videos circulated through

Read more